Surast hittills: pH 4,16

Jag har nu provtagit 35 biflöden till Dalkarlsån under vårfloden. Högforsån är det i särklass suraste stora biflödet med lägsta pH på 4,29. Utloppet från Dismyrsjön i Valsföboda – i bild nedan – är visserligen mindre, men har det hittills allra lägsta uppmätta pH-värdet (4,16). Detta är hela 40% surare än den redan mycket sura Högforsån.

Det extremt sura vatten som kommer in i Dismyrsjön har på sin väg löst upp giftiga metaller som annars ligger fast i jorden. Dessa lösta metaller rör sig sedan nedströms och förgiftar vattenlevande organismer, både i själva sjöutloppet och i Storbäcken nedströms. Giftigast är dock själva sjön och utloppet, eftersom vattnet där knappt innehåller någon humus som kan binda upp metallerna. I Storbäcken finns humus som minskar giftigheten. Dessutom är pH högre där vilket gör att en del av metallerna övergår i fast form.

Dismyrsjöns utlopp har vid tillfället då bilden togs (den 28 april 2011) pH 4,16. Bottnarna draperas av metallutfällningar, och eftersom vattnet i stort sett saknar humus klarar sig inte många vattenlevande arter i detta vatten.