Publikationer / Publications

rapporter (pdf) : populärvetenskap : doktorsavhandling (pdf) : vetenskapliga artiklar : forskarutbildningsuppsatser (pdf)

Exempel på rapporter och artiklar som jag skrivit:

(2021) Yttrande till NAP-gruppen (version 2.1) inför omprövningen av vattenkraften i Rickleån (Väsentliga frågor kopplat till god vattenstatus i Rickleån).

(2021) Vandrade laxen upp till Stora Bygdeträsket? – en undersökande rapport kring hypoteser baserade på rådande kunskap och erfarenhet, inom samverkansgruppen för miljöanpassad vattenkraft.

(2021) Åtgärder för minskad algblomning och igenväxning
i Hemsjön och Långsjön i Robertsfors kommun
. Slutapport LOVA-projekt.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20-09_85.png

(2020) Kustmynnande vattendrag i Robertsfors kommun – fiskförekomster och miljöförbättringspotential.  Som uppmärksammar att fisk från havet förekommer i omkring 80-90 st av Robertsfors kommuns direkt kustmynnande vattendrag, samt att dessa fiskförande vattendrag ofta är till synes små och obetydliga, men likväl troligen betydelsefulla för livet i havet utanför. I projektet användes bland annat eDNA-teknik för att spåra fiskarter.

(2019) Slutrapporten från projektet Rickleåns okända sidovatten (pdf 6 MB) — som med hjälp av bland annat eDNA-teknik för att spåra fiskarter, uppmärksammar den miljöförbättringspotential som finns i de vattensystem som mynnar i Rickleåns huvudfåra. 

(2017) Längs norra Norrlandskusten är de sänkta sjöarna betydligt fler än de icke-sänkta sjöarna. I denna rapport ställs bland annat frågan hur de sänkta sjöarna skulle kunna förvaltas på bästa sätt för framtiden, och hur åtgärder för att rädda igenväxande sjöar bör prioriteras.

(2017) Sura sulfatjordar kan bli extremt besvärliga för vattenlivet i vissa sjöar och vattendrag. I den här rapporten har jag dels sammanställt kunskapsläget, dels sammanställt hur Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten planerar att hantera miljöproblemet i framtiden. Uppdraget med rapporten innefattade inte minst ett omfattande samverkansarbete.

(2017, 2019) Vilka vattendrag i Västerbotten är påverkade av sura sulfatjordar och hur påverkas fiskbestånden? I denna rapport sammanställde jag all tillgänglig information till en helhetsbild av läget. Jag tog också fram en statistisk modell för att bedöma sulfathalter och vissa metallhalter med enbart pH och konduktivitet som ingående parametrar.

(2013) En naturguide för Tempelleden, som till stora delar går genom en av Sveriges mest spektakulära älvdalar, Lögdeälvsdalen. Ett personligt tips är att vandra denna led under andra halva av maj.

(2012) En utredning och historisk beskrivning om en väldigt speciell å, som trots sina starka surstötar har ett förvånansvärt rikt akvatiskt liv.

(2014) Ett debattinlägg kring begreppet torvskörd.

(2009) En doktor i naturgeografi har förstås skrivit en doktorsavhandling. I mitt fall handlade den om en av pusselbitarna för förståelsen av det globala kretsloppet av kol.

(2001) En uppsats om hur föroreningar rör sig i mark. Den blev rätt bra och har använts som litteratur på flera kurser om förorenad mark.

Rapporter från utredningsuppdrag/ Reports (pdf)

Åberg J. 2017. Sulfatjordspåverkan i kustmynnande småvattendrag i Västerbotten – tolkningar av nuläget med hjälp av en kemisk bedömningsmodell och provfiske. Länsstyrelsen i Västerbotten

Åberg J. 2017. Miljöproblemet sura sulfatjordar – Ett kunskapsunderlag och en beskrivning av Länsstyrelsen Västerbottens och Länsstyrelsen Norrbottens strategiska arbete. Länsstyrelsen i Västerbotten

Åberg J. 2017. De tusen sjösänkningarnas land – en rapport om sänkta sjöar med fokus på norra Norrland. Mellanbygdens vattenråd

Åberg J. 2013. Screening av sura sulfatjordar i Västerbotten – Inledande provtagning år 2013. Arbetsrapport för Länsstyrelsens fortsatta kartläggning och arbete med sura sulfatjordar.

Åberg J. 2012. Högforsån. En arbetsrapport för projektet FLISIK, med förslag på åtgärder för att minska belastningen från sura sulfatjordar.

Åberg J. 2012. Dalkarlsån – fiskdöd, fiskliv och vattenvård. Robertsfors kommun

Åberg J. 2003. Grundvatten i Västerbottens län – miljökvalitet i 42 kommunala vattentäkter. Meddelande 2:2003, Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Åberg J. 2001. Föroreningar i mark – transport och spridningsbegränsande processer. D-uppsats vid BMG/naturgeografi, Umeå universitet.

Populärvetenskap i urval /popular science

Åberg J. 2016-2017. Sanddyner längs Lövångerskusten. Tidskriften markkontakt nr 2-2016 och nr 1-2017.

Åberg J. 2015: Den delvis osakliga och svårtolkade klimatdebatten. Tidskriften markkontakt nr 2 2015 Åberg J. 2014. Torvbrytning eller torvskörd? Tidskriften markkontakt nr 4 2014

Åberg J. 2013. Naturguide för Lögdeälvens tempelled (engelsk och svensk version, samt tillhörande webbkarta) http://tempelleden.se/

Åberg, J. 2011. Sulfidjord – en Västerbottnisk angelägenhet som bör hållas blöt. “Prepress”-version av kommande artikel i tidskriften Markkontakt.

Åberg, J. 2010. Om det verkliga antalet sjöar i Sverige – fler än vad SMHI vill räkna?. “Prepress”-version av artikel i Tidskriften markkontakt 2010.

Konferensbidrag (urval)

Medverkan i poster om Sura sulfatjordar, i samarbete med personal från SGU. Vid den 20:e internationella jordkonferensen i Jeju, Korea, 2014.

Medverkan i poster om Sura sulfatjordar, i samarbete med personal från SGU. Vid 7:e internationella sulfatjordskonferensen i Vasa, Finland, 2012.

Doktorsavhandling / PhD thesis

Åberg J., 2009. Production and emission of CO2 in two unproductive lakes in northern Sweden. EMG, Umeå universitet. (länken går till avhandlingens post i universitetsbibliotekens publiceringsdatabas. Fulltext för “kappan”, samt även abstract för de fyra delarbetena kan läsas på denna sida).

Vetenskapliga artiklar / Articles (refereegranskade / peer reviewed)

(Tyvärr är artiklarna här nedan inte tillgängliga som pdf på denna sida, eftersom de olika tidskrifterna äger upphovsrätten; länkarna går till fritt tillgängliga sammanfattningar.

Åberg J. and Wallin M. (2014). Evaluating a fast headspace method for measuring DIC and subsequent calculation of pCO2 in freshwater systems. Inland Waters (2014) 4, pp. 157-166 DOI: 10.5268/IW-4.2.694

MacIntyre, S., A. Jonsson, M. Jansson, J. Åberg, D. E. Turney, and S. D. Miller (2010) Buoyancy flux, turbulence, and the gas transfer coefficient in a stratified lake, Geophysical Research Letters., 37, L24604, doi:10.1029/2010GL044164.

Åberg, J., M. Jansson, and A. Jonsson (2010) Importance of water temperature and thermal stratification dynamics for temporal variation of surface water CO2 in a boreal lake Journal of Geophysical Research, 115, G02024, doi:10.1029/2009JG001085.

Jonsson A, Åberg J, Lindroth A, and Jansson M (2008) Gas transfer rate and CO2 flux between an unproductive lake and the atmosphere in northern Sweden Journal of Geophysical Research, 113, G04006

Jonsson A, Åberg J. and Jansson M (2007) Variations in pCO2 during summer in the surface water of an unproductive lake in northern Sweden Tellus B 2007 59(5): 797-803

Jonsson A., Ström L., Åberg J. (2007) Composition and variations in the occurrence of dissolved free simple organic compounds of an unproductive lake ecosystem in northern Sweden Biogeochemistry 2007 82 153-163

Åberg J. Jansson M. Karlsson J. Nääs J. and Jonsson A. (2007) Pelagic and benthic net production of dissolved inorganic carbon in an unproductive subarctic lake Freshwater Biology 2007 52 549-560

Åberg J. Jansson M. Jonsson A. (2005) Contributions of internal and external sources to the CO2 emission from a subarctic lake Verh. Internat. Verein. Limnol. 2005 29 577-579

Åberg J. Bergström A-K. Algesten G. Söderback K. and Jansson M. (2004) A comparison of the carbon balances of a natural lake (L. Örträsket) and a hydroelectric reservoir (L. Skinnmuddselet) in northern Sweden Water Research 2004 38 531-538

Forskarutbildningsuppsatser / Research essays (pdf)

Åberg J. 2007. Eddy covariance – teori och användning med fokus på sjöar (kortfattat om EC och sjöar). Forskarutbildningsuppsats. EMG/Umeå universitet.

Åberg J. 2005. Mineralization of organic carbon in northern lakes. Forskarutbildningsuppsats. EMG/Umeå universitet.