Verksamhet och kontakt

Jag tar på mig både stora och små uppdrag så som t.ex:

 • miljöutredningar och inventeringar med fokus på geo-ekologiska faktorer
 • provtagning av naturvatten både för fältanalyser och analyser på ackrediterade lab
 • naturguidning, med fokus på landskapets funktioner och roll för människan och miljön
 • design av hållbara landskap som inkluderar människor. Utgångspunkten är målbilden av ett slutet kretslopp som gynnar människan, och de omställningsstrategier som krävs innan systemet är hållbart.

(Firman innehar F-skattebevis)

På gång (i gång):

 • Medverkan i 3 st LOVA-projekt inom Robertsfors kommun, med fokus på två övergödda sjöar i Överklinten, Rickleåns okända sidovatten, samt Bjännsjön.
 • Medverkan i genomförandet av “Samverkansprojekt Rickleån“.
 • Inventering av kustnära småvatten inom Robertsfors kommun, med bland annat provfiske och eDNA-undersökningar.
 • Några mindre projekt kopplade till  Mellanbygdens vattenråd (VRO9) i vilket jag har fungerat som kontaktperson sedan 2011.
 • Ideellt engagerad i Yttre Åkulla bygdegårdsförening (ordförande), i två lokala vägföreningar (med uppdrag som kassör respektive revisor), samt i Västerbottens geovetenskapliga förening (som redaktör för tidskriften Markkontakt 4nr/år).
 • “Månskensjordbruk” på ca 10 hektar åkermark i Yttre Åkulla, Bygdeå.
 • Rådgivning till privatpersoner gällande mark- och vattenfrågor, och hållbart brukande av mark.
 • Produktutveckling

Avslutat

Exempel på föredrag som jag hållit:

 • November 2017: “Hållbara vattenåtgärder: God status hur länge?” Föredrag och workshop på vattenrådens kontaktpersonmöte för Bottenvikens vattendistrikt.
 • Oktober 2016: Föredrag om vatten och landskapsutveckling i området Umeå – Nordmaling – Norrfors – Tallberg — på vattendagarnas exkursion med trådlös teknik så att jag kunde prata i två bussar samtidigt.
 • Februari 2016: “Sura sulfatjordar – ett norrlandsproblem som kräver åtgärder”. Nationell konferens i Umeå, om restaurering av marina miljöer.
 • April 2015: “Landskapet i tid och rum”. Historiska kartor och den nya höjdmodellen över Sverige, avslöjar varför de gamla byarna ligger där de ligger. Bygdeå hembygdsförenings årsmöte.
 • Mars 2015: “Om att överlämna vattenresurser till framtiden“. Videopresentation riktad till Mellanbygdens vattenråd, och andra intresserade.
 • Juni 2014: “Vattnet i Näs by”. Lokalt vattenmöte i Näs, Bygdeå.
 • November 2014: Ånäsets åar. Lokalt vattenmöte i Ånäset.
 • Maj 2014: “Sura sulfatjordar”. För delegaterna på vattenrådsdagarna i Piteå.
 • Mars 2013: “Sura sulfatjordar”. Träff för Sveriges kalkhandläggare i Sollefteå.

Senaste utbildningarna

 • Hösten 2017: 3-dagars exkursion i Österbotten och Västerbotten, med fokus på senaste kunskapsläget kring sura sulfatjordar.
 • Hösten 2017: Vattenrådsdagarna i Luleå. 2-dagars konferens.
 • Hösten 2016: Vattenorganisationernas riksmöte i Umeå. 3-dagars nationell konferens med 150 delegater.
 • Våten 2016: Heldagsexkursion med Mellanbygdens vattenråd längs Rickleån, med fokus på miljöproblem kopplat till vatten.
 • Våren 2015: Geoff Lawtons Permaculture Design Course, Internationell kurs i design av regenerativa människoinkluderande ekosystem (12-veckors interaktiv distanskurs med kurskamrater från alla befolkade världsdelar!).
 • September 2014: Deltagande i Vattenorganisationernas riksmöte i Lund (2 dagar), som representant för Mellanbygdens vattenråd. Läs min 12-sidiga-med-många-bilder rapport här.
 • Augusti 2013-September 2014 – tredje pappaledigheten i mitt liv. En oerhört mångfacetterad upplevelse, som – även denna gång – ledde mig mot en tydlig vändpunkt i livet!
 • Juni 2014 Exkursion till Torvtäkter i Västerbotten
 • Maj 2014 Vattenrådsdagar i Piteå.
 • Mars 2013: Hydrologidagarna (två heldagar)
 • Oktober 2012: 9th annual Krycklan-symposium. (heldag)
 • Augusti 2012: den 7:e internationella konferensen om sura sulfatjordar, i Vasa Finland (fyra heldagar)
 • Augusti 2012: exkursioner om vattenproblem och vattenåtgärder längs Bureälven och Sävarån (två heldagar)
 • Juni 2012: Utbildning “Skogens vatten”, fältexkursion med Lennart Henriksson längs Sävarån (heldag)
 • Maj 2012: Workshop “för Livskraftiga småvatten”. Skellefteå (2 halvdagar)
 • April 2012: “Skogens vatten”. Utbildning om blå målklassning och innehållet i boken Skogens vatten. Robertsfors (heldag)
 • Februari 2012. Seminarium om Kvicksilver i ytvatten. Ledande forskare i Sverige och inbjuden gästföreläsare från USA. Umeå, SLU (två halvdagar).
 • Februari 2012. Seminarium om torvbrytningens miljöeffekter. Lycksele (heldag).
 • September 2011. Seminarium och studieresa för lära mer om sura sulfatjordar i området kring Vasa i finska Österbotten. Under seminariet höll jag ett föredrag om Västerbottens sulfidjordar (och relaterade problem i vattendragen).
 • Augusti 2011. Lekbottnar för fisk. Tvådagar praktisk (fortsättnings-) kurs i Bureälvens forsar, i regi av Mellanbygdens vattenråd och Fiskmiljö i Nilivaara.
 • Maj 2011. Attraktiva leder – om att skriva, skylta och designa (heldagskurs med Thomas Öberg m.fl).
 • April 2011. Introduktion till att skapa mobila guider i digitalvisit.se (havldag).
 • Nov 2010. Tvådagars seminarium om sulfidlera som försurar Bottniska vikens kustvattendrag. 86 deltagare från Finland och Sverige samlades för att diskutera och lära sig mer om sulfidlera. Läs gärna min rapport från detta möte.
 • Sept 2010. Lekbottnar för fisk. Tvådagar praktisk kurs i Rickleåns forsar, i regi av fiskeriverket och Fiskmiljö i Nilivaara.

Mer om min verksamhet

År 2010 erhöll jag doktorsexamen i naturgeografi. Allt sedan dess har jag jobbat som “frilansande” naturgeograf. Man skulle kunna säga att jag skräddarsytt en egen “post-doc” utifrån mitt stora intresse för ekosystemperspektivet på människans roll i lokalsamhället. Insikten om att all förändring startar inifrån har varit en viktig drivkraft. Tack vare att jag jobbat småskaligt/lokalt har jag fått en bred erfarenhet av såväl näringslivets, forskningsvärldens och myndighetsvärldens roller för enskilda människor.

Att jobba som naturgeograf handlar för mig främst om att erbjuda kunskap om naturen ur ett helhetsperspektiv. Sådan kunskap är universell och användbar för såväl enskilda människor som de stora institutionerna. Människans icke-förhandlingsbara behov av ”natur” behöver verkligen förklaras mer än en gång. Situationen är därtill kritisk: Vad vi gör och inte gör idag för framtidens skull spelar en mycket större roll än de flesta anar – inte bara för en avlägsen framtid utan även troligen för våra egna barn och oss själva.

 

Var förändringen som
du vill se i världen