Naturvård som funkar

Kjell från företaget Fiskmiljö i Nilivaara delar med sig av sin 20-åriga erfarenhet av lekbottenrestaurering. Här vid en nyanlagd lekbotten. Vi höll till i Rickleån och ett biflöde, och byggde totalt 7 nya lekbottnar.

Under en helg har jag nu lärt mig grunderna för att anlägga lekbottnar för öring i bäckar och älvar. Det handlar i princip om att ge plåster på såren till vattendrag efter de skador som flottning orsakat.

Nästan alla vattendrag är skadade av flottning – ibland lite – men oftast kraftigt som följd av regelrätta kanaliseringar med hjälp bandtraktor eller grävmaskin.

Att bara förbättra själva vattnet är därför ofta inte tillräckligt. Lekbottenåterställning är till och med ofta är viktigare än att kalka i sura vattendrag, eftersom öring inte är en särskilt försurningskänslig fisk.

Hartijokkimetoden är bevisat mycket effektiv: De rätt anlagda bottnarna står emot erosion, är mycket lockande för den lekmogna fisken och förbättrar dramatiskt överlevnaden för både ägg och yngel. Metoden är dessutom inte särkilt dyr genom att den sker manuellt och ofta med ideell arbetskraft.

Några viktiga saker som jag fick med mig från utbildningen:
-var noggrann så att bottnen håller i en livstid istället för ett år. Ta hjälp av proffs om så behövs!
-tänk på att resultaten i form av t.ex. återvändande havsöring tar flera år och ibland mer än så.
-anlägg vid lågflöde. Bottnen får aldrig torka ut eller bottenfrysa,
-anlägg där det går att gräva upp rätt sorts grus (optimal diameter är ca: 1-5 cm)
-se till att vattenhastigheten är lagom, dvs tillräcklig, men inte heller för snabb.
-anlägg bottnen i närheten platser där årsyngel (0+) förekommer. Elfiska efter förekomst snarare än täthet för där årsyngel förekommer finns också en närliggande lekplats – som i de flesta fall kan förbättras dramatiskt.
-vattendrag med mycket näckmossa i forsarna ger extra bra skydd för yngel
-anlägg bottnarna i forsens övre del eller forsnacke, som nedströms har grunda utrymmen med sten och mossa för de nykläckta ynglen.
-när ett nytt vattendrag ska åtgärdas, börja smått och utvärdera resultaten. Med rätt kunskap kan man lätt se om lekplatsen har använts eller inte, och om vattendraget har speciella förutsättningar som kräver modifieringar av metoden.

Läs mer om lekbottenåterställing i handboken “Ekologisk restaurering av vattendrag” (sidorna 197-213)