Bobacksträsket – en dränerad sjö

I mina hemtrakter mellan Umeå och Robertsfors finns många sänkta sjöar som gör skäl för den rikssvenska betydelsen av ordet träsk. Av de större sjöarna med träsk-karaktär finns t.ex. Kroksjön, Ösjön, Bredträsket, Fällforssjön och Bobacksträsket.

För att lära mig mera om dessa vatten besökte jag nyligen Bobacksträsket, som omges av skogar och kärr i ett mycket flackt landskap med enstaka bergkullar och flacka moränryggar. Sjön sänktes sannolikt under senare halvan av 1800-talet. Den grävda kanalen är ett hundratal meter lång och skär genom en flack moränrygg. I dagsläget finns tydliga spår efter den tidigare strandlinjen i form av ispressade strandvallar, som ligger ca en meter ovanför den nuvarande stranden.


Bobacksträsket är en sänkt sjö strax väster om Gullmark i Robertsfors kommun.

Strandvallen som löper runt Bobacksträsket markerar den tidigare strandlinjen.


Kanalen som dränerar Bobacksträsket är ca två meter djup och ett hundratal meter lång.

Foto: (c) Jan Åberg