Kustprojekt

Miljöförbättrande åtgärder för fisk och biologisk mångfald längs kusten. Vad gör Robertsfors kommun?

Under perioden 2017-2019 kommer Robertsfors kommun att genomföra inventeringar i små kustmynnande vattendrag. Delar av uppdraget utförs av Naturgeograf Jan Åberg. Syftet med inventeringen är att bedöma fiskvandringens omfattning, och vilka kustnära lekområden som kan restaureras för att stärka fiskbestånden i havet. Inventeringarna kommer att ske under 3 fältsäsonger med start år 2017.

Bakgrund

I biflödena till de norrländska älvarna är drygt 30% av alla vägtrummor vandringshindrande för fisk, vilket bland annat försämrar reproduktionen för älvarnas fiskbestånd. Vid ett stickprov hösten 2016 konstaterades att problemet med hindrande trummor troligen är minst lika stort längs kusten i Robertsfors kommun (se bild för exempel). Detta leder i sin tur till den logiska slutsatsen att reproduktionen av fisk troligen kan ökas märkbart längs kusten i Robertsfors kommun, förutsatt att vandringsvägarna till de avstängda lekområdena kan öppnas upp igen.

Inventeringsprojektet inom Robertsfors kommun syftar i första skedet till att lokalisera vandringshinder och andra fysiska förändringar som reducerar de havslevande fiskarnas möjligheter att reproducera sig. Utöver det inventeras både nuvarande och potentiella lekområden för fisk i sötvatten närmast kusten.

Exempel på en trumma längs Robertsforskusten, som skapar en fysisk barriär mellan havet och en havsnära insjö dit fiskar från havet tidigare simmade upp för att leka. Barriären skapas både genom det tvära fallet i trummans utlopp och av att flödet i trumman är både starkt och laminärt (dvs utan viloplatser). En tydligt miljöförbättrande åtgärd vore i detta fall att byta ut de tre trummorna till en enda stor trumma som ligger djupt, eller ännu hellre en valvbåge.

Ekologiskt anpassade vägpassager kan stärka fiskbestånden även i havet. Klicka här för tips och råd kring den rätta utformningen”.