Verksamhet / Kontakt

Verksamhetsområdet:

År 2010 erhöll jag doktorsexamen i naturgeografi, och därefter har ägnat min arbetsdagar åt att verka som “frilansande” naturgeograf. Man skulle kunna säga att jag skräddarsytt en egen “post-doc” utifrån mitt stora intresse för ekosystemperspektivet på människans roll i lokalsamhället. Insikten om att all förändring startar inifrån har varit en viktig drivkraft. Tack vare att jag jobbat småskaligt/lokalt har jag fått en bred erfarenhet av såväl näringslivets, forskningsvärldens och myndighetsvärldens roller för enskilda människor.

Att jobba som naturgeograf handlar för mig främst om att erbjuda kunskap om naturen ur ett helhetsperspektiv. Sådan kunskap är universell och användbar för såväl enskilda människor som de stora institutionerna. Människans icke-förhandlingsbara behov av ”natur” behöver verkligen förklaras mer än en gång. Situationen är därtill kritisk: Vad vi gör och inte gör idag för framtidens skull spelar en mycket större roll än de flesta anar – inte bara för en avlägsen framtid utan även troligen för våra egna barn och oss själva.

Jag tar på mig både stora och små uppdrag så som t.ex:

 • rådgivning rörande helhetsperspektivet på vattenförbättrande åtgärder för sjöar, vattendrag och enskilda brunnar/grundvatten
 • naturguidning, med fokus på landskapets funktioner och roll för människan och miljön
 • landskapsanalys, med fokus på hydrologiska faktorer
 • vattenkemiprovtagning, inklusive snabba fältanalyser av pH, konduktivitet, färg och aciditet
 • rådgivning kring småskalig hållbart naturbruk/trädgårdsskötsel i kalla klimat (med utgångspunkt i Bill Mollisons principer för hur regenerativa och högproduktivt system bör designas).

(Firman innehar F-skattebevis)

På gång (i gång):

 • Biotopkartering med avseende på miljöförbättrande åtgärder för kustmiljöerna i
  Robertsfors kommun (på uppdrag av Robertsfors kommun).
 • Rådgivning, analyser och synteser i Länsstyrelsens pågående projekt om sura sulfatjordar.
 • Informationsprojektet “Många bäckar små” inom ramen för Mellanbygdens vattenråd.
 • Kontaktperson för Mellanbygdens vattenråd (VRO9) från 2011
 • Ideellt engagerad i Yttre Åkulla bygdegårdsförening (ordförande), Västerbottens geovetenskapliga förening (redaktör för tidskriften Markkontakt 4nr/år), Västerviksvägens vägsamfällighet (kassör), och Yttre Åkulla byasamfällighet (medlem)
 • Småskalig produktion av förnyelsebara naturresurser till försäljning, vilket år 2017 innefattar ca 40 ton KRAV certifierad potatis, några 100 kilo KRAV-certifierat lammkött. I mån av överskott kan det hända att det även kommer att finnas lite KRAV-certifierat hö. Då andelen mark med hyggesfria metoder har ökats, finns även möjlighet att ge anbud på timmer och ved på rot (gårdens främsta kund just nu är Axel Weller).
 • Produktutveckling

Avslutat

(se även publikationer)

Exempel på föredrag som jag hållit:

 • April 2015: “Landskapet i tid och rum”. Historiska kartor och den nya höjdmodellen över Sverige, avslöjar varför de gamla byarna ligger där de ligger. Bygdeå hembygdsförenings årsmöte.
 • Mars 2015: “Om att överlämna vattenresurser till framtiden“. Videopresentation riktad till Mellanbygdens vattenråd, och andra intresserade.
 • Juni 2014: “Vattnet i Näs by”. Lokalt vattenmöte i Näs, Bygdeå.
 • November 2014: Ånäsets åar. Lokalt vattenmöte i Ånäset.
 • Maj 2014: “Sura sulfatjordar”. För delegaterna på vattenrådsdagarna i Piteå.
 • Mars 2013: “Sura sulfatjordar”. Träff för Sveriges kalkhandläggare i Sollefteå.

Senaste utbildningarna

 • Våren 2015: Geoff Lawtons Permaculture Design Course, Internationell kurs i design av regenerativa människoinkluderande ekosystem (12-veckors interaktiv distanskurs med kurskamrater från alla befolkade världsdelar!).
 • September 2014: Deltagande i Vattenorganisationernas riksmöte i Lund (2 dagar), som representant för Mellanbygdens vattenråd. Läs min 12-sidiga-med-många-bilder rapport här.
 • Augusti 2013-September 2014 – tredje pappaledigheten i mitt liv. En oerhört mångfacetterad upplevelse, som – även denna gång – ledde mig mot en tydlig vändpunkt i livet!
 • Juni 2014 Exkursion till Torvtäkter i Västerbotten
 • Maj 2014 Vattenrådsdagar i Piteå.
 • Mars 2013: Hydrologidagarna (två heldagar)
 • Oktober 2012: 9th annual Krycklan-symposium. (heldag)
 • Augusti 2012: den 7:e internationella konferensen om sura sulfatjordar, i Vasa Finland (fyra heldagar)
 • Augusti 2012: exkursioner om vattenproblem och vattenåtgärder längs Bureälven och Sävarån (två heldagar)
 • Juni 2012: Utbildning “Skogens vatten”, fältexkursion med Lennart Henriksson längs Sävarån (heldag)
 • Maj 2012: Workshop “för Livskraftiga småvatten”. Skellefteå (2 halvdagar)
 • April 2012: “Skogens vatten”. Utbildning om blå målklassning och innehållet i boken Skogens vatten. Robertsfors (heldag)
 • Februari 2012. Seminarium om Kvicksilver i ytvatten. Ledande forskare i Sverige och inbjuden gästföreläsare från USA. Umeå, SLU (två halvdagar).
 • Februari 2012. Seminarium om torvbrytningens miljöeffekter. Lycksele (heldag).
 • September 2011. Seminarium och studieresa för lära mer om sura sulfatjordar i området kring Vasa i finska Österbotten. Under seminariet höll jag ett föredrag om Västerbottens sulfidjordar (och relaterade problem i vattendragen).
 • Augusti 2011. Lekbottnar för fisk. Tvådagar praktisk (fortsättnings-) kurs i Bureälvens forsar, i regi av Mellanbygdens vattenråd och Fiskmiljö i Nilivaara.
 • Maj 2011. Attraktiva leder – om att skriva, skylta och designa (heldagskurs med Thomas Öberg m.fl).
 • April 2011. Introduktion till att skapa mobila guider i digitalvisit.se (havldag).
 • Nov 2010. Tvådagars seminarium om sulfidlera som försurar Bottniska vikens kustvattendrag. 86 deltagare från Finland och Sverige samlades för att diskutera och lära sig mer om sulfidlera. Läs gärna min rapport från detta möte.
 • Sept 2010. Lekbottnar för fisk. Tvådagar praktisk kurs i Rickleåns forsar, i regi av fiskeriverket och Fiskmiljö i Nilivaara.

 

 

Var förändringen som
du vill se i världen